Pravidla hobby horsingu České hobbyhorsingové federace

.

Skoková pravidla

Úvod

Parkur v hobbyhorsingu je soutěžní disciplína, která vychází z klasického parkurového skákání na koni. Parkur je obvykle zřizován v uzavřené aréně nebo venkovním prostoru s překážkami různé výšky a obtížnosti. Tyto překážky mohou zahrnovat skoky, bariéry, ploty, vodní příkopy a další. Cílem jezdců je projet parkur bezchybně.

Obecné informace

Ve skokovém ježdění se hodnotí několik klíčových faktorů:

 • Schopnost: Jezdec by měl ukázat schopnosti a dovednosti k překonávání překážek na předepsané úrovni. To znamená minimalizovat chyby a zbytečné pohyby a vybrat nejlepší trasy mezi překážkami.
 • Rychlost: V soutěžích se hodnotí i rychlost.
 • Bezchybnost: Jezdec, který dokáže překonat parkur bez jakýchkoliv chyb jako jsou shození překážek, doteky nebo odmítnutí, získává vyšší hodnocení

Rozhodčí posuzují každý parkur na základě těchto kritérií a přidělují body nebo hodnocení, které určují umístění jezdců v soutěži.

Překážky

Překážky na parkuru by měly být různého druhu. Nedoporučujeme vytvářet parkur pouze z kolmých skoků z důvodu velmi nízké obtížnosti, jelikož jezdec tímto překonává pouze výškovou překážku, nikoli šířkovou, a neprokáže tak dostatečnou schopnost na dané výšce parkuru.

Výškové překážky

Výškové překážky jsou nejjednodušší typy překážek. Jezdec zde prokazuje schopnost skočit do výšky, místo odrazu není až tak podstatné..

Bariéra

Bariéra je kláda, která je umístěna v hácích na stojanech a tvoří skok přes který jezdec s hobbyhorsem skáče, může však také ležet na zemi před skokem a částečně nahrazovat kavaletu, nebo předepisuje jezdci místo odskoku či doskoku.

Kavaleta

Kavaletou se rozumí bariéra, která neleží přímo na zemi, ale je umístěna ve stojanech lehce nad zemí. Je využívána primárně při trénincích. V případě, že kláda leží přímo na zemi, nejedná se pak o kavaletu, ale pouze o bariéru!

Kolmý skok

Kolmý skok je typ výškové překážky a její horní část (břevno/bariéra) je kolmá k zemi. K lepší viditelnosti skoku se kolmý skok může vyplňovat dalšími bariérami (břevny), deskou, kužely a podobně. Nejobtížnějším kolmým skokem je takzvané okno, které není vyplněno žádnými dalšími bariérami, ale pouze horní bariérou (břevnem). Cílem jezdce a hobbyhorse je, aby překonali kolmý skok tak, že neporuší jeho výšku. Pokud tedy srazí kupříkladu nejnižší břevno, nepočítá se to jako chyba.

Křížek

Křížek je skok skládající se ze dvou stojanů a dvou překřížených bariér.

Branka

Branka je výškový skok, který je ohraničen dvěma obdélníkovými stojany, tato překážka je náročnější na překonání z důvodu zmenšeného prostoru mezi stojany.

Žolík

Nejtěžší překážka z parkuru je v soutěži s žolíkem (zpravidla stupňovaná obtížnost). V této soutěži si jezdec může zvolit, zda překoná předepsanou překážku či zvolí žolíka za dvojnásobek bodů. Bývá o stupeň vyšší než je předepsaná výška daného parkuru, je odlišný vzhledem a označen cedulkou na stojanu, která znázorňuje, že se jedná o žolíka.

Výško-šířkové překážky

Oxer

Oxer je skok, který se skládá obvykle ze dvou kolmých skoků postavených těsně za sebou, přičemž první kolmý skok je vyplněn bariérami a druhý kolmý skok minimálně vrchní bariérou. Oba kolmé skoky mohou a nemusí být ve stejné výšce a dvojice je povinna tyto skoky překonat najednou.

Trojbradlí (Triple bar)

Trojbradlí se skládá ze tří kolmých skoků postavených těsně za sebou, tento skok připomíná schody – první skok je postavený nejníže a další dva se následně zvyšují, třetí skok bude tedy postaven nejvýše. Variantou trojbradlí může být takzvaný kozí hřbet, který je taktéž postaven ze tří kolmých skoků postavených těsně za sebou, ale rozdíl je ve výšce třetího skoku, který bude ve stejné výšce jako skok první, tudíž druhý skok bude nejvyšší. Tyto tři skoky musí jezdec zdolat najednou.

Zeď či bedna

Zeď je překážka postavená z kvádru pomalovaná například cihlovým vzorem zdi, jezdci se jí však často bojí, protože přes ni nevidí místo doskoku.

Vějíř

Jedná se o skok, který je z jedné strany tvořen pouze jedním stojanem, na kterém jsou na hácích položeny tři bariéry a na druhém konci má každá bariéra svůj vlastní stojan, skok je tedy zakřiven do oblouku.

Kombinované překážky

IN-OUT

Jedná se o skok tvořený minimálně dvěma překážkami za sebou, přičemž mezi skoky není prostor na cvalové skoky. Jde tedy o to, aby jezdec přeskočil první překážku a hned po doskoku skáče překážku druhou.

Dvojskok

Dvojskok tvoří dva skoky, mezi kterými je místo na jeden nebo dva cvalové skoky. Oba tyto skoky jsou na závodech brány jako jedna překážka a bývají označeny písmeny a, b (například 2a, 2b). V případě neposlušnosti na skoku 2b musí jezdec překonat překážku 2a a poté pokračovat na 2b.

Trojskok

Trojskok je překážka tvořena třemi libovolnými skoky, mezi kterými je místo na jeden až dva cvalové skoky, tyto skoky jsou na závodech brány jako jedna překážka a bývají označeny písmeny a, b, c (například 2a, 2b, 2c). Mezi překážkami A a B může být jiný počet cvalových kroků než mezi překážkami B a C.

Speciální překážky

Vodní příkop

Vodní příkop je vodní plocha, která je tvořena gumovým či plastovým prvkem zahrabaným do povrchu závodiště. Na odskokové straně (tudíž před touto vodní plochou) se nachází malá překážka (doporučená výška je minimálně 10 cm) a konec překážky je označen bílým pruhem, na který jezdec nesmí došlápnout.

Liverpool

Liverpool je vodní příkop, bazének či jiný prvek zadržující vodu (MUSÍ OBSAHOVAT VODU). Staví se zpravidla pod oxer nebo před, pod či za kolmý skok a jeho šířka je maximálně jeden metr.

Traken

Jedná se o suchý příkop, nad kterým je umístěn oxer nebo kolmý skok.

Terénní překážky

Arrowhead

Neboli šípový vrchol je překážka trojúhelníkového nebo kuželovitého tvaru, kterou jezdec s hobbyhorse přeskakuje v nejširším místě.

Živý plot

Jedná se o překážku tvořenou živým porostem, obvykle keřem. Cílem je přeskočit překážku tak, aby hobbyhorse neproskočil do keře nebo nepoškodil živý plot. Živý plot může mít různou výšku a šířku.

Kmen

Kmen je překážka ve formě dřevěného kmene, který je umístěn v přírodním terénu. Kmen může mít různou výšku a šířku a je obvykle umístěn tak, aby byl přirozenou součástí trasy cross country. Využívány jsou položené široké kmeny očištěné od větví.

Cross-country bank

Jedná se o překážku nazývanou „bank“ nebo také „skok do banku“. Bank je typ překážky v cross country, která simuluje skok jezdce z roviny na zvýšený terén nebo naopak. Bank je tvořen vyvýšenou hromadou zeminy nebo umělou konstrukcí, která klesá, nebo stoupá. Jezdec musí překonat bank tak, že se buď odrazí od dolní strany banky a přeskočí na zvýšenou část, nebo sjíždí z vyvýšené části banky na rovinu. Banky mohou mít různý sklon a výšku a jsou umístěny na trati cross country tak, aby testovaly sílu, obratnost a odvahu jezdce.

Kmen je překážka ve formě dřevěného kmene, který je umístěn v přírodním terénu. Kmen může mít různou výšku a šířku a je obvykle umístěn tak, aby byl přirozenou součástí trasy cross country. Využívány jsou položené široké kmeny očištěné od větví.

Bullfinch

Bullfinch je charakteristická překážka, která je tvořena větveným porostem nebo keři. Bullfinch překážka obvykle zahrnuje vysoké větve nebo keře, které jsou uspořádány tak, aby vytvořily hustý a visutý porost. Tento skok se skládá z pevného základu a živého plotu. Cílem je překonat bullfinch tak, že jezdec skočí přes větve nebo mezi nimi, aniž by se jich dotkl.

Příkop

Příkop je jednou z nejznámějších a často se vyskytujících překážek v cross country. Příkopy v cross country mohou mít různé šířky a hloubky a jsou často naplněny vodou nebo jiným materiálem (např. písek nebo zemina).

Roll-trop

Jedná se o specifický druh skoku, který je tvořen válcovitým nebo kulatým vrcholem. Překážka vzhledem připomíná podélně rozpůlené kavalety. Roll topy mohou mít různou výšku a šířku, a také se mohou lišit ve svém vzhledu a použitém materiálu.

Vodní překážky a příkopy

Jedná se buď o klasický vodní příkop (viz. výše), nebo o vodní plochu, kterou jezdec probíhá. Můžou se vyskytovat také typy vodních překážek, kdy jezdec opakovaně seskakuje do vody a vyskakuje z ní, nebo překonává překážky přímo ve vodě.

Trať a pravidla pro stavbu parkuru

Plán parkuru

Plán parkuru musí být soutěžícím předložen před začátkem soutěže. NEJPOZDĚJI VŠAK PŘI PROHLÍDCE PARKURU! Plán parkuru musí obsahovat umístění a pořadí překážek, startovní a cílové čáry a směr překážek (šipky nebo číslování). Parkur by měl obsahovat polovinu skoků kolmých, polovinu oxerů a napůl by také měly být rozděleny nájezdy ze stran, tudíž na polovinu překážek by se mělo najíždět z levé ruky a na polovinu z pravé ruky. Parkur musí obsahovat minimálně 8 skoků (NE PŘEKÁŽEK!).

Překážky by měly být nakresleny tak, aby bylo jasné, o jaký typ překážky se jedná. Př.: kolmý skok může být vyznačen přímkou, oxer dvěma přímkami s jedním číslem atd. Dojde-li ke změnám v parkurové trati těsně před začátkem, musí být soutěžící na změny upozorněni při seznamování s tratí a všechny změny musí být vyznačeny v plánu parkuru, nebo se musí zhotovit zcela nový nákres tratě.
Překážky jsou očíslovány v plánu parkuru i na parkuru samotném, počínaje překážkou č. 1, která se skáče jako první. Kombinace (dvojbradlí, trojbradlí, in-out) jsou označeny stejným číslem a písmenem: první část je například 5A, druhá 5B a třetí 5C.

Výška překážek nesmí překročit výšku uvedenou v plánu parkuru. Jednotlivé překážky mohou být nižší než uvedená výška. V případě, že je hned několik překážek o 5 cm nižší, než je uvedená výška, musí o tom soutěžící být včas informováni. V tomto případě lze výšku označit např.: 40-50 cm.
Jakmile je trať navržena a postavena, je dobré provést zkušební jízdu. Testovací jezdec nesmí být z řad soutěžících, jinak by museli mít přístup ke zkušební jízdě na trati všichni soutěžící. Nejdůležitější je ujistit se, že vzdálenosti jsou v pořádku, ke všem překážkám je možný přístup a rozumné jezdecké cesty mezi překážkami nejsou nijak zatarasené (např. ozdoby na trati, které by mohly způsobit nehodu a podobně).

Překážky musí být označeny čísly a písmeny. Kromě číslování mohou být skoky označeny vlajkami (bílou na levé straně a červenou na pravé straně). Tyto vlajky označují směr skoku a šířku překážky. Za převrácení nebo posunutí překážkových značek během jízdy se neudělují žádné trestné body. Pokud například vlajka spadne ze skoku, když jezdec srazí bariéru, trestné body se udělují pouze za shození bariéry. Podobně ani posunutí či převrácení jiných dekorací tratě neústí v další trestné body. V případě, že jezdec schválně, nebo vlastní nedbalostí zničí překážku či jakoukoliv dekoraci, bude diskvalifikován.

Pokud jsou vnější okraje jízdárny označeny nějakým prvkem (např. sloupem, překážkou, mantinely a podobně), pak jejich přeskočení, posunutí nebo překlopení vede k diskvalifikaci. Je to považováno za vyjetí ze závodiště. Během výkonu nesmí soutěžící trať opustit a nesmí do ní vstoupit nikdo jiný než účinkující a organizátoři.

Za stavbu a údržbu trati během a mezi závody zodpovídají rozhodčí. Zvedají bariéry a jiné popadané prvky, staví a přesouvají překážky. Někdy může ta stejná osoba spravovat trať, měřit čas nebo dělat porotce. Organizátoři se však musí držet z cesty účinkujícím a nesmí jim vstupovat do parkuru. To však neplatí v případě, pokud jezdec shodí překážku, která se jede z obou stran (nesmí však vstoupit jezdci do cesty).

Trať začíná na startovní čáře a končí na cílové čáře. Závod také může začít tím, že jezdec dojede k první překážce a končit, když překoná poslední. Rozhodčí má pravomoc zvolit začátek i konec časové posloupnosti. Soutěžící musí být o podmínkách informováni.

Závodiště, rozhodčí a opracoviště

Závodiště

Závodiště musí být ohraničeno (například: mantinely). Během závodu může být na závodišti pouze startující jezdec, výjimku mohou udělit rozhodčí.
Doporučená velikost závodiště je cca 10 x 20 m. Kvalifikované parkurové skákání může probíhat i na menším prostoru. Větší prostor ale umožňuje zvětšit vzdálenosti mezi překážkami, což dává důraz na rychlost. Trať není nutné vymezit, ale doporučuje se označit všechny vnější okraje závodiště, aby na trať během závodů nikdo nešlapal. Doporučuje se také označit vchody a východy na okrajích závodiště.

Sbor rozhodčích

K vytvoření skokových závodů v hobbyhorsingu je nutné mít k dispozici minimálně 3 rozhodčí. Každý z nich má svou zvolenou funkci. Jeden člověk má za úkol stopovat čas a signalizuje znamení startu, druhý zapisuje konkrétní čas a trestné body či sekundy a třetí kontroluje shozené překážky, popřípadě je i znovu staví. Na závodech musí být vždy k dispozici alespoň jeden zdravotník. Pokud je jezdec během soutěže zraněn nebo vyčerpán, musí dbát pokynů zdravotníka. Dále doporučujeme mít další personál na obsluhu prezentace, případně hudebního doprovodu či bufetu.

Opracoviště

Pořadatelé musí zajistit alespoň jedno opracoviště dostatečné velikosti. Musí zde být umístěna minimálně jedna kolmá překážka. Terén musí být vyhovující k tréninku jezdců. V případě dostatečného prostoru a velkého počtu jezdců by měly být zajištěny další překážky.

Skoky na opracovišti

Používání jiného materiálu na překážky, než který poskytl pořadatel, je zakázáno pod trestem diskvalifikace nebo pokuty, případně obou.

Prohlídka parkuru

Soutěžící mohou jen jednou vstoupit na závodiště před každou soutěží, a to včetně soutěží s jedním nebo více rozeskakováními. Vstup na závodiště je zakázán až do doby, než vstup povolí sbor rozhodčích pomocí zvonce nebo ohlášením veřejným rozhlasem.

Signály

Signály (praporkem, zvonkem a jiné) se používají ke komunikaci se závodníky. Jeden člen sboru rozhodčích je pověřený k udávání signálu a je odpovědný za jeho užití. Jestliže soutěžící neuposlechne znamení k zastavení, může být z rozhodnutí sboru rozhodčích vyloučen. Jestliže po přerušení soutěžící odstartuje a provede nebo se pokusí o skok, aniž by čekal na znamení signálem, je vyloučen.

Signál se používá:

 • K povolení vstupu jezdce na závodiště, které je připravené k prohlídce parkuru a ke znamení ukončení prohlídky;
 • k zastavení soutěžícího z jakéhokoli jiného důvodu, při nepředvídané okolnosti, nebo jako znamení pro soutěžícího, aby po přerušení pokračoval v parkuru;
 • k oznámení soutěžícímu, že překážka pobořená následkem neposlušnosti byla uvedena do původního stavu; prodloužená a opakovaná signalizace informuje soutěžícího o jeho vyloučení.

Parkur, měření a změny

Parkur

Stavitel parkuru musí předat kopii plánu parkuru sboru rozhodčích. Překážky jsou číslovány v takovém sledu, v jakém musí být překonávány, pokud není uvedeno jinak.

Plán parkuru musí obsahovat:

 • umístění startovní a cílové čáry
 • vzájemnou polohu překážek, jejich typ (oxer, kolmá překážka, trojbradlí) a číslo (písmeno) překážky
 • všechny povinné průjezdy označené na levé straně bílým praporkem a na pravé straně červeným praporkem
 • dráhu, po které musí jezdec jet, vyznačenou buď plnou čarou (v takovém případě se musí jet přesně podle této čáry) nebo řadou šipek ukazujících směr skoku na každé překážce (v tomto případě si jezdec může volit svou dráhu)
 • určenou tabulku penalizace, která má být použitá
 • limit, pokud se jedná o parkur na limitovaný čas

Měření

Sbor rozhodčích musí projít dráhu parkuru, aby ji zkontroloval před startem soutěže. Ve zcela výjimečném případě může sbor rozhodčích změnit limitovaný čas po prvních startech v soutěži, nejpozději však po deseti soutěžících. Limitovaný čas určí testovací jezdec, který nesmí být z řad soutěžících.

Čas jezdci běží od okamžiku, kdy projede startovní čáru a je ukončen, když jezdec s hobbyhorse protne cílovou čáru ve správném směru.

 • Přerušení času – Po dobu zastavení času se soutěžící může volně pohybovat po závodišti až do té doby, kdy mu znamení signalizace dává povolení pokračovat. Časomíra (stopky) se spustí v okamžiku, kdy jezdec dojede na stejné místo, kde byla časomíra zastavena. Za spuštění a zastavení času odpovídá výlučně rozhodčí, který signalizuje start. Zařízení pro měření času musí tento postup umožňovat.
 • Neposlušnost při zastavení času – Časomíra se nezastavuje v případě omylu na parkuru, vybočení nebo zastavení před překážkou. Neposlušnosti v době zastavení času nejsou penalizovány s výjimkou druhé neposlušnosti (zastavení s pobořením). Ustanovení pro vyloučení jsou platná i při zastavení času (přerušení parkuru). Pád na parkuru a cizí pomoc je důvod k vyloučení, a tedy platí i při zastavení času.
 • Zastavení soutěžícího během parkuru – V případě, že soutěžící nemůže pokračovat v parkuru v důsledku nepředvídaných okolností (např. vítr zboří skok), musí být zastaven. V okamžiku, kdy je zřejmé, že se soutěžící zastavuje, je zastaven i čas. Jakmile je parkur opět v pořádku, je dáno znamení signalizací a jakmile soutěžící dojde přesně na místo, kde došlo k zastavení času, je časomíra uvedena do chodu, žádné trestné body ani 6 sekund se nepřipočítává.

Typy soutěží

Existuje mnoho různých skokových soutěží jak pro jednotlivce, tak i pro družstva.

Běžné soutěže

Běžné soutěže jsou soutěže, ve kterých je zásadním faktorem výkon jezdce při překonávání překážek, i když rychlost může být vzata v úvahu pro rozlišení rovnosti na prvním místě v jednom anebo maximálně ve dvou rozeskakováních. 
Hlavním cílem postaveného parkuru je prověřit schopnosti jezdce na překážkách. Za počet překážek, jejich typ a výšku a šířku v rámci stanovených mezí odpovídá rozhodčí. 

Soutěž na limitovaný čas

Hlavním cílem jezdce je přiblížit se co nejblíže stanovenému času. Limitovaný čas stanovuje testovací jezdec, který však nesmí být soutěžícím! Př.: soutěže je, když limit je stanovený na 25 sekund, tak jezdec má za úkol se přiblížit co nejblíže 25 sekundám, takže když zajede čistě parkur a bude mít čas 25,04 sekund, tak odchylka limitovaného času je pouze 0,04 sekundy a má velkou pravděpodobnost na vítězství, totéž platí i kdyby měl 24,96 také by se jednalo pouze o 0,04 sekundy. 
Soutěž se hodnotí podle tabulky A na čas, bez rozeskakování.
Pořadí soutěžících je určeno počtem trestných bodů. V případě rovnosti bodů na libovolném místě rozhoduje menší rozdíl docíleného času od času limitovaného.

Soutěž na čas

Hlavním cílem jezdce je projet parkur čistě (bez shození překážky, tudíž bez trestných bodů) v co nejkratším čase.

Soutěže síly

Cílem těchto soutěží je ukázat schopnost jezdce překonat omezený počet velkých překážek. V případě rovnosti na prvním místě musí následovat rozeskakování. 
Jestliže ani po třetím rozeskakování není určen jediný vítěz, sbor rozhodčích může ukončit soutěž. Po čtvrtém rozeskakování musí sbor rozhodčích soutěž ukončit. Zbylí soutěžící se umístí na stejném místě. 
Tyto soutěže se rozhodují podle stupnice A, ne na čas. 

Skok mohutnosti – výška

U skoku do výšky se používá jedna překážka, jejíž délka (tedy od stojanu ke stojanu) se doporučuje minimálně 150 cm.
Doporučená počáteční výška je 50 cm. Výška se měří od středu horní tyče před začátkem každého kola. Každá výška musí být soutěžícím oznámena. Doporučujeme zvýšit výšku každé kolo o 10 cm až do 100 cm, poté už jen o 5 cm.

V každém kole má jezdec jeden pokus skočit překážku čistě. Rozhodčí smí povolit opravné pokusy dle uvážení. Jezdci musí úspěšně dokončit všechna kola, aby mohli pokračovat v soutěži. 

Dle úvahy rozhodčích lze začít povinnou výškou. Jezdci tedy mohou nižší skoky vynechat a účastnit se až od povinné výšky. Př.: Pokud rozhodčí určí povinný skok ve výšce 80 cm, mohou jezdci vynechat skoky ve výšce 50 cm, 60 cm a 70 cm, jejich první skok bude ve výšce 80 cm.
Neuposlechnutí nebo pád mezi startovní a cílovou čárou se počítá jako pokus. Při skákání do výšky se čas nebere v potaz.

Skok mohutnosti – dálka

Cílem jezdce je skočit přes překážky co nejdále. Skok daleký obsahuje 2 kavalety, které se postupně od sebe oddalují a zvyšují tím obtížnost skoku. Doporučená výška kavalet je 10 cm.

Soutěž do první chyby

Tato soutěž se koná na čas, přes středně velké překážky. Každá překážka má své číslo. Kombinace překážek nejsou dovoleny. Parkur je ukončen jakoukoliv první chybou (poboření překážky, neposlušnost, pád apod.). Je-li pobořena překážka nebo uplyne-li pevně stanovený čas, sbor rozhodčích dá znamení signalizací. Soutěžící pak musí skočit ještě následující překážku a čas je zastaven v okamžiku, kdy se nohy jezdce dotknou země. Za překonání této překážky po odzvonění neobdrží soutěžící žádné body. 
V této soutěži jsou přidělovány dobré body: 2 body za bezchybně překonanou překážku a 1 bod za pobořenou překážku.

Ukončí-li parkur jiná chyba než poboření překážky, jako např. neposlušnost, pád nebo nepřekonání překážky, na které má být zastavena časomíra, je dáno znamení signalizací. Soutěžící se pak umístí jako poslední ze soutěžících, kteří dosáhli stejného počtu bodů. Postihem za pád je vyloučení. Vítězem se stává soutěžící s nejvyšším počtem získaných bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje o umístění čas soutěžících, a vítězem je pak soutěžící s nejkratším časem. 

Soutěž do první chyby může probíhat dvěma způsoby. 

 1. Na určeném počtu překážek: Koná-li se soutěž s maximálním počtem překážek a soutěžící skočil poslední překážku, je časomíra zastavena ve chvíli, kdy soutěžící projel cílovou čarou. V případě rovnosti bodů a času na prvním místě se musí konat rozeskakování do prvé chyby přes omezený počet překážek. 
 2. S určeným časem od 20 do 50 sekund: Jestliže soutěžící absolvuje nejvyšší počet překážek a pevně stanovený čas ještě neuplynul, pokračuje znovu na parkuru od první překážky. V případě rovnosti trestných bodů a času, rozhoduje mezičas po překonání překážky s nejvyšším číslem. Př.: Pokud dva jezdci projedou celou trasu 8 překážek a pokračují dále od začátku a čas jim vyprší na 3. skoku, mají stejný čas a stejný počet bodů. V tomto případě rozhoduje mezičas, kdy jezdec doskočil osmou překážku.

Minutové skákání

Tato soutěž se koná s pevně stanoveným časem od 60 do 90 sekund (45 sekund v kryté hale). Neposlušnosti se trestají časem, ale po třetí neposlušnosti nebo pádu je jezdec vyloučen. Soutěžící v této soutěži obdrží 2 body za bezchybně překonanou překážku a 1 bod za poboření překážky. Kombinace překážek nejsou dovoleny. 
Vítězem soutěže se stane soutěžící, který získal na konci pevně stanoveného času nejvyšší počet bodů v nejrychlejším čase. 
Jakmile uplyne pevně stanovený čas, je dáno znamení signalizací.
Jestliže dojde k neposlušnosti a překážka je pobořena, pevně stanovený čas musí být zkrácen o 6 sekund a musí se signalizovat podle obvyklých pravidel. 
Jestliže soutěžící na první pokus nepřekoná překážku, na které měl být zastaven čas, je parkur ukončen. Soutěžící se pak umístí jako poslední z těch, kteří získali stejný počet bodů.

Štafetové skákání

Tyto soutěže jsou určeny pro dvoučlenná nebo tříčlenná družstva. Členové družstva vjedou na závodiště společně. 
Dráha vyznačená na plánku musí být souvislá a odpovídat počtu členů družstva. 
Jezdec, který startuje přechodem přes startovní čáru, musí překonat první překážku. Jezdec, který překoná poslední překážku, musí také projet cílovou čarou, aby mohla být zastavena časomíra. Jestliže cílovou čarou projede jiný jezdec, než který skočil poslední překážku, je štafeta vyloučena. 
Čas parkuru se měří od chvíle, kdy první jezdec projede startovní čarou, až do okamžiku, kdy poslední člen družstva projede cílovou čarou. 

Jestliže dojde k neposlušnosti s pobořením, musí být k dosaženému času připočtena stanovená korekce. 
Vyloučení kteréhokoli člena družstva znamená vyloučení celého družstva.
Druhá neposlušnost téhož člena družstva,nebo první pád jezdce vylučuje celé družstvo. Družstvo je vyloučeno, když při střídání střídající soutěžící skočí překážku dříve, než jezdec střídaného člena jeho družstva doskočí (jeho nohy se dotknou země). 
Štafetová skákání mohou být následující: 

Běžné štafetové soutěže (Normal Relays) 

V těchto soutěžích první soutěžící štafety překoná svůj parkur a po překonání poslední překážky další soutěžící odstartuje jeho parkur a tak dále. 
Jakmile jezdec předchozí předá dalšímu jezdci určený předmět (například bič), může další jezdec startovat.
Tyto soutěže probíhají podle Tabulky C. 

Soutěž s určeným celkovým časem 

Každá štafeta má k dispozici od 30 (minimum) do 60 (maximum) sekund násobený počtem členů štafety. 
Štafeta, která překoná všechny překážky, pokračuje znovu prvním jezdcem štafety, neuplynul-li dosud stanovený čas. 
Dojde-li během parkuru k neposlušnosti s pobořením, musí se od stanoveného času odečíst 6 sekund časové korekce.

Štafety s postupným střídáním 

Tato soutěž probíhá podle obecných pravidel soutěží do prvé chyby se stanoveným počtem překážek s tím rozdílem, že každý člen štafety, který udělá chybu, musí být vystřídán, a to až do překonání všech určených překážek parkuru vynásobeného počtem startujících ve štafetě. 

Štafety s volitelným střídáním 

V této soutěži se mohou členové štafety střídat podle jejich volby, ale povinné je střídání po jakékoliv chybě soutěžícího nebo jestliže soutěžící dokončí celý svůj parkur. V tomto případě povinného střídání dá sbor rozhodčích znamení signalizací. Tato soutěž je hodnocena podle tabulky C.

Soutěž se stupňovanou obtížností

Soutěž se koná na šest, osm nebo deset překážek, jejichž obtížnost se postupně zvyšuje. Kombinace překážek nejsou povoleny. Zvýšení obtížnosti se nedosahuje jen výškou a šířkou překážek, ale také obtížnější trasou.

V této soutěži je hodnocení následující: 
Jeden bod za bezchybně překonanou překážku číslo 1, dva body za číslo 2, tři body za číslo 3 atd., s celkovým počtem 21, 36 nebo 55 bodů. Za pobořenou překážku soutěžící nezískává žádné body. Chyby, s výjimkou poboření, jsou penalizovány podle tabulky A. Od získaných bodů se odečítají trestné body obdržené za první a druhou neposlušnost a trestné body za překročení stanoveného času. Třetí neposlušnost vylučuje. V případě shody bodů rozhoduje o umístění čas.
Poslední překážka může mít alternativní skoky, z nichž jeden označený jako „žolík“ musí být těžší než druhý. Za překonání žolíka získá soutěžící dvojnásobný počet bodů poslední překážky. Je-li žolík pobořen, je soutěžícímu tento dvojnásobný počet bodů odečten od celkového počtu dříve získaných bodů. 

Volba překážek

Při této soutěži je na závodišti umístěn určitý počet překážek. Kombinace překážek nejsou dovoleny. Bodová hodnota každé překážky stoupá dle její obtížnosti od 10 do 200 bodů. Překážky by měly být postaveny tak, aby je jezdci mohli skákat oběma směry. 

Na základě rozhodnutí autora parkuru se bodové hodnoty u jednotlivých překážek mohou opakovat. 
Jezdec získává na každé překážce, kterou bezchybně překonal, určitý počet bodů. Při poboření překážky soutěžící žádné body nezískává. 

V soutěži je pevně stanovený čas od 20 (minimum) do 60 (maximum) sekund. V tomto čase jezdec může skákat kterékoliv překážky v libovolném pořadí a v libovolném směru. Startovní čáru může projet v libovolném směru, a proto musí být označena čarou/čarami a nápisem start a cíl. Během své jízdy může jezdec projíždět startovní i cílovou čáru v libovolném směru a frekvenci.  
Znamení signalizací oznamuje ukončení časového limitu, během kterého je možné sbírat body. 
Jestliže stanovený čas uplyne v okamžiku, kdy jezdec již odskočil na překážku, je tato překážka, byla-li bezchybně překonaná, také započtena. 

Žádná pobořená překážka se během parkuru znovu nestaví. Pokud ji jezdec skočí znovu, nedostává za ni žádné body. Dojde-li k neposlušnosti bez poboření překážky, může jezdec tuto překážku skočit nebo pokračovat k další překážce. 

Soutěžící může každou překážku skočit dvakrát. Pokud soutěžící překoná překážku potřetí, vědomě či nikoliv, nebo projede mezi praporky již pobořené překážky, není vyloučen. Za tuto překážku však nezískává žádné body. 

Všechny neposlušnosti se trestají odečtem 4 bodů. V případě třetí neposlušnosti je dvojice vyloučena. Při pádu jezdce je dvojice vyloučena. Vítězem se stává soutěžící, který získal nejvyšší počet bodů. V případě rovnosti bodů rozhodne rozeskakovaní v čase určeném rozhodčími. 

Volba dráhy

V této soutěži může soutěžící překonat každou překážku pouze jednou. Pořadí skoků si volí sám. Soutěžící, který nepřekoná všechny překážky, je vyloučen. Kombinace nejsou dovoleny. 
Soutěžící může projet startovní čáru a cílovou čáru z libovolného směru. Překážky mohou být překonány v libovolném směru, pokud plán parkuru nestanoví jinak. 
Tato soutěž se koná bez stanoveného času podle tabulky C. 

Jestliže soutěžící nepřekoná celou dráhu (všechny překážky) do 60 sekund po startu, je vyloučen. 
První a druhá neposlušnost se penalizuje 4 trestnými body a třetí neposlušnost vede k vyloučení. 

V případě zastavení před překážkou, vybočení a poboření nebo posunutí překážky může soutěžící pokračovat ve svém parkuru až když je překážka znovu postavena, a sbor rozhodčích dá znamení signalizací k pokračování. Soutěžící může pokračovat na libovolné překážce podle své volby. V tomto případě se připočítává k času 6 sekund korekce.

Dvoukolová soutěž

Tato soutěž se skládá ze dvou kol z totožných nebo různých parkurů co do dráhy, nebo co do počtu překážek, nebo co do rozměrů překážek. Soutěžící musí absolvovat obě kola se stejným hobbyhorsem. Soutěžící, kteří se nezúčastní druhého kola, se nemohou umístit. Soutěžící, kteří jsou vyloučeni nebo se vzdali během prvního kola, nemohou startovat ve druhém kole.

Všichni soutěžící startují v prvém kole. V souladu s podmínkami rozpisu postupují do druhého kola následující soutěžící, kteří dokončili 1. kolo: buď všichni soutěžící; nebo omezený počet soutěžících (buď procentuální poměr, nebo daný počet), který pokračuje do druhého kola podle umístění v prvním kole (rozpis stanoví podmínky, zdali podle trestných bodů a času, nebo pouze podle trestných bodů); přesné procento jezdců pokračujících do druhého kola musí být uvedeno v rozpisu.

Pokud není první kolo rozeskakování na čas, soutěžící se stejným počtem trestných bodů dělící se o první místo plus jezdci se stejným počtem trestných bodů dělících se o poslední kvalifikační místo pokračují do druhého kola, i když tato skutečnost není uvedena v rozpisu.

Pokud je první kolo rozeskakování na čas, pak určený počet jezdců postupuje do druhého kola na základě počtu jejich trestných bodů a času v prvním kole; jezdci bez trestných bodů v prvním kole postupují do druhého kola.V souladu s rozpisem musí být soutěž hodnocena jedním z následujících způsobů:

Klasifikace bude určena podle trestných bodů a časů v rozeskakování. Klasifikace soutěžících, kteří se nekvalifikují do rozeskakování, bude určena podle součtu trestných bodů z obou kol a časů, dosažených ve druhém kole. Klasifikace jezdců, kteří se nekvalifikují do druhého kola, bude určena podle počtu trestných bodů a časů dosažených v prvním kole (pokud je první kolo rozeskakování na čas) nebo podle počtu trestných bodů udělených v prvním kole (pokud první kolo není na čas).

Dvoufázové skákání

Tato soutěž se skládá ze dvou fází, které soutěžící absolvuje bez přerušení.  Cílová čára první fáze je totožná se startovní čarou druhé fáze. 

První fáze se skládá z 5 až 7 překážek s možností kombinací. Druhá fáze se skládá z 3 až 5 překážek, které mohou zahrnovat jednu jednoduchou kombinaci. 
Jezdci, kteří obdrželi v první fázi trestné body, jsou zastaveni signalizací po překonání poslední překážky. Po projetí cílové čáry první fáze se musí zastavit čas. 
Jezdci, kteří v první fázi nebyli penalizováni, pokračují v parkuru, který je ukončen projetím cílové čáry druhé fáze. 

Jezdci, kteří byli zastaveni po absolvování první fáze, se mohou umístit teprve za těmi, kteří se zúčastnili obou fází. Jezdci, kteří byli vyloučeni nebo se vzdali v druhé fázi, budou umístěni poslední až po jezdcích, kteří druhou fázi dokončili. 

Soutěž s finále

Dvoukolová soutěž s finále 

V této soutěži se určený počet soutěžících z prvního kola kvalifikuje do druhého kola, ve kterém startuje v obráceném pořadí výsledků (trestných bodů a času) z prvého kola. 
Do finále se dále kvalifikuje určený počet jezdců podle součtu trestných bodů a časů obou kol, nebo jen času druhého kola.
Parkur druhého kola může být jiný než prvního kola. Parkur pro finále by měl být kratší než parkur prvního a druhého kola.

Startovní pořadí ve finále je obrácené podle výsledků, tj. součtu trestných bodů z obou kol a součtu časů obou kol, nebo času jen druhého kola – a to podle podmínek uvedených v rozpisu. 
Všichni soutěžící ve finále startují s nulou trestných bodů (počet trestných bodů z předchozích kol se nepočítá). 
Všechna tři kola jsou hodnocena podle tabulky A na čas. 
Jestliže soutěžící, který se kvalifikoval do finále, v tomto finále nestartuje, nemůže být nahrazen jiným jezdcem. 

Jednokolová soutěž s finále (s nulou trestných bodů ve finále) 

V této soutěži se kvalifikuje do finále určený počet jezdců. Ve finále startují v obráceném pořadí výsledků (trestných bodů a času) z prvního kola. Všichni soutěžící ve finále startují s nula trestnými body. 

Obě kola jsou rozhodována podle tabulky A na čas. Při překročení časového limitu ve finálovém kole je jezdec penalizován jedním trestným bodem za každou započatou sekundu. 
Jestliže jezdec, který se kvalifikoval do finále, v tomto finále nestartuje, nemůže být nahrazen jiným jezdcem.

Soutěž přes kombinace

Parkur musí obsahovat čtyři překážky, první překážka je jednoduchá a ostatní překážky jsou kombinace. Minimálně jedna překážka musí být trojskok. 
Tato soutěž se rozhoduje podle tabulky A nebo podle tabulky C. 

Koná-li se v souladu s rozpisem rozeskakování, musí parkur rozeskakování obsahovat čtyři překážky. Musí se skládat z jednoho dvojskoku, jednoho trojskoku a dvou jednoduchých překážek, nebo ze tří dvojskoků a jedné jednoduché překážky. Z tohoto důvodu se musí odstranit některé prvky kombinací základního kola.

Závody a soutěže na zapůjčených hobbyhorse

Závody nebo soutěže mohou být organizovány na zapůjčených hobbyhorse. V těchto případech musí být splněny tyto podmínky: 
1. Organizátor musí určit potřebný počet hobbyhorse (maximálně 1 na jednoho jezdce). 
2. Nejméně 15 minut před startem první soutěže proběhne losování vypůjčených hobbyhorse pro samostatné soutěžící, kteří se zúčastní závodů. 
3. Organizátor by měl poskytovat rozumný počet rezervních hobbyhorse.
4. Rozpis musí jasně určit podmínky, podle kterých jsou hobbyhorse zapůjčeni a losováni a kteří soutěžící na nich pojedou.

Cross-country

Závod cross-country se koná na otevřeném terénu a je charakterizován přirozenými překážkami, které mají simulovat různé terény. Překážky zahrnují různé kombinace skoků přes pevné překážky, vodní překážky, terénní skoky, stoupání a sestupování, překážky v lese atd. Cílem je projet trať v co nejkratším čase a s co nejnižším počtem chyb (chyby se trestají přidáním penalizačních bodů k času). Počet překážek v závodu cross-country se také liší v závislosti na úrovni soutěže.

Parkur s handicapem

Jedná se o parkurovou soutěž, kde pořadatel určí 2 výšky překážek a jezdec si dle své výkonnosti volí výšku kterou chce skákat. Zpravidla odjedou první všichni závodníci na nižší výšce, poté se parkur zvedá a jedou závodníci na vyšší výšce. Vše se pak vyhodnotí jako jedna soutěž. Tyto soutěže lze jezdit jak na čas, tak na limitovaný čas. Lze ji hodnotit jak dle tabulky A, tak dle tabulky C. Využívá se primárně k vyzkoušení vyšších parkurů (ve výšce 90 cm a výše). 

Ostatní

Parkurový poker

Parkur sestává z pěti překážek s jedním dvojskokem. Pro zvyšování jsou obě překážky dvojskoku považovány jako jednotlivé skoky. Rozpis může určit maximální možnou výšku překážek. 
Soutěže se zúčastní určený počet dvojic jezdců. Každý jezdec může startovat pouze s jedním hobbyhorse. 

Soutěž se skládá ze čtyř kol, a případného rozeskakování. Pro první čtyři kola není stanoven čas. Po jakékoli chybě na parkuru dvojice ukončí soutěž (mimo rozeskakování). 
Každý jezdec před svým startem musí zvolit překážku pro její zvýšení, maximálně však o 10 cm. 
Ukončí-li jezdec po chybě soutěž, jím zvolená překážka v tomto kole je upravena zpět na výšku před jeho volbou, a to ať ji shodil či nikoliv. 

Zůstane-li po ukončení čtvrtého kola v soutěži více dvojic, následuje jedno rozeskakování. 
Rozeskakování se koná na čas na překážkách stejné výšky a šířky, které překonala poslední dvojice čtvrtého kola. O umístění rozhoduje výsledek rozeskakování (tabulka A; body a čas). 

Vítězem se stane dvojice, která překonala bez chyby parkur s nejvyššími překážkami, resp. vítěz rozeskakování, který obdrží hlavní cenu. 

Parkur s návazným rozeskakováním

Tato soutěž se skládá ze základního klasického parkuru dle podmínek pro stavbu parkuru pro danou soutěž a hodnoceného dle tabulky A.  

Pokud soutěžící absolvuje tento parkur bez jakékoliv penalizace, pokračuje ihned bez přerušení v návazném rozeskakování. Cílová čára klasického základního parkuru je totožná se startovní čarou návazného rozeskakování. Toto rozeskakování musí obsahovat minimálně 4 překážky (bez kombinace). Byla-li kombinace v základním parkuru, nemusí být v rozeskakování. 
Znamení signalizací po skočení poslední překážky znamená, že dvojice v důsledku penalizace nepokračuje v rozeskakování. 

Po absolvování bezchybného parkuru pokračuje dvojice ihned bez prodlevy do rozeskakování, nebo dá sboru rozhodčích znamení rukou, že v rozeskakování nepokračuje. 
Způsob hodnocení základního parkuru a rozeskakování stanoví rozpis. Pokud není stanoveno hodnocení v rozpisu, platí základní parkur na čas, rozeskakování na čas.

Rozeskakování

Rozeskakování se mohou zúčastnit pouze soutěžící, kteří se po jednom nebo několika předchozích kolech umístili se stejným výsledkem na prvém místě. Soutěžící musí v rozeskakování startovat na stejném hobbyhorse jako v základním kole. 

Rozeskakování se musí konat při zachování stejných pravidel a podle stejných stupnic jako základní soutěž a v souladu s pravidly pro rozeskakování pro daný typ soutěže. V každém případě se rozeskakování musí konat bezprostředně po základním kole/kolech soutěže. 

Organizátor v rozpisu soutěže může určit, že jezdci, kteří dokončí základní kolo bez trestných bodů, musí bezprostředně po jeho absolvování pokračovat v rozeskakování (tzv. následné rozeskakování). V tomto případě musí být dáno znamení signalizací ke startu rozeskakování. 
Způsob určení startovního pořadí v rozeskakování musí být uvedený v rozpisu závodů; pokud není určený, je pořadí stejné jako v předchozím kole.

Překážky v rozeskakování

Překážky v rozeskakování mohou být zvýšeny, rozšířeny nebo oboje (částečně nebo úplně), pokud nepřekročí maximální rozměry a pokud soutěžící dělící se o prvé místo v předchozím kole (parkuru) překonali kolo bez penalizací při skoku.
Jestliže základní parkur obsahuje kombinaci či kombinace, musí rozeskakování zahrnovat rovněž alespoň jednu kombinaci. 

Ve všech soutěžích může být počet překážek v rozeskakování snížen (kombinace se počítají jako jedna překážka).
Tvar, typ a barva překážek se nesmí měnit, ale je dovoleno vynechat jeden nebo více prvků z kombinace. Je-li kombinace trojskok, nesmí být vynechána žádná její vnitřní část. 
Pořadí překážek v rozeskakování se může změnit. Vzdálenosti mezi jednotlivými částmi kombinace se nesmí nikdy měnit. 

Vyloučení, vzdání nebo odhlášení se z více kolových soutěží 

Jezdec, který byl vyloučen, vzdal se nebo se odhlásil z rozeskakování, druhého kola nebo soutěže s finále, se se souhlasem sboru rozhodčích umístí v rozeskakování/druhém kole/soutěži s finále jako poslední, až po všech jezdcích, kteří parkur dokončili.

Jezdci a hobbyhorse

Výbava jezdců

Jezdci musí mít během závodu na nohou pevnou obuv. Doporučením je však jednobarevné svrchní oblečení a černé či bílé kalhoty (pro kvalifikace a mistrovství POVINNÉ). Součástí jezdcovy výbavy může být také bič, který však nesmí být delší než 75 cm. 
Použití sluchátek nebo jiné elektronické komunikace je jezdcům striktně zakázáno v době, kdy soutěží v kterékoli úloze. Nedodržení tohoto ustanovení znamená vyloučení.

Výbava hobbyhorse

Hobbyhorse musí mít na sobě minimálně ohlávku (ne parelku s otěžemi ani výstavní ohlávku), doporučuje se však uzda či uzdečka (na mistrovství POVINNÉ).
Pokud jezdec zvolí uzdečku, otěže musí být zapnuty do udidla nebo přímo k uzdečce. Maximální povolený počet otěží jsou dva páry. Pokud jsou použity dva páry, jeden pár otěží musí být zapnut na udidle nebo přímo na uzdění. Fuga a hackamore jsou povoleny. Otěže by měl jezdec držet v obou rukách; vnější ruka by měla držet tyč i otěže, vnitřní ruka pouze otěže. Když se změní směr, změní se podle něj i držení otěží. Jezdec musí mít po celou dobu závodu hobbyhorse „na otěži”.
Dekorativní výbava (poprsní řemeny a martingaly) jsou povoleny. Všechna udidla nebo nánosníky jsou povoleny. Čabraky a bandáže či kamaše nohou jsou povoleny pouze pokud jezdci a hobbyhorse sedí a nebudou překážet.

Hodnocení

Penalizace

V průběhu parkuru je jezdec penalizován za: 

 • Poboření překážky a dotknutí se nohou vodní hladiny nebo lišty ohraničující vodní příkop; 
 • Neposlušnost (tj. vyběhnutí, uzavřený kruh, zastavení či odmítnutí poslušnosti); 
 • Vybočení na parkuru (dvojice mine překážku nebo bod povinného průjezdu, kterým měl projet)
 • Pád jezdce; 
 • Nedovolenou pomoc.

Nedovolená pomoc 

Jakákoliv pomoc poskytnutá jezdci na hobbyhorse během parkuru (i s cílem upravit mu postroj či uzdění nebo podat bičík), má za následek vyloučení. Jestliže je jezdci na hobbyhorse podána během parkuru jeho přilba nebo brýle, nepovažuje se to za nedovolenou pomoc. 

Sluchátka a/nebo jakékoliv jiné přístroje elektronické komunikace jsou na skokových závodech v průběhu soutěže striktně zakázány a penalizovány vyloučením. Upřesnění: jezdci, doprovodný personál a jiné osoby mohou používat jedno sluchátko, pokud sedí na hobbyhorse mimo vlastní soutěže (vč. opracování před soutěží); toto opatření platí pro celý areál závodů.

Tabulky penalizací

Pro potřeby parkurového skákání využíváme 2 typy hodnotících tabulek – tabulka A, tabulka C.

TABULKA A

Chyby jsou penalizovány trestnými body nebo sekundami, případně vyloučením v souladu s tabulkou uvedenou v této kapitole. Trestné body za neposlušnost se sčítají nejen na téže překážce, ale na celém parkuru.

VÝSLEDKY PODLE TABULKY A
Součet trestných bodů za chyby na překážkách představuje výsledek, kterého soutěžící na parkuru dosáhl. Pro rozlišení rovnosti výsledků na prvním nebo na dalších místech je možno – v souladu s podmínkami stanovenými pro danou soutěž – vzít v úvahu i dosažený čas.

TABULKA C

Chyby podle tabulky C jsou penalizovány v sekundách, které se připočítávají k času parkuru soutěžícího a/nebo jej vylučují.

Penalizace podle tabulky C:

VÝSLEDKY PODLE TABULKY C
Výsledek, který se uvádí v sekundách, je součtem času parkuru (včetně korekcí) a 4 sekund za každou pobořenou překážku (3 sekundy za každou pobořenou překážku v rozeskakování nebo ve druhé fázi dvoufázového skákání, pokud jsou hodnocena podle tabulky C).
V případě více stejných výsledků na prvním místě se soutěžící umístí současně na prvním místě, s výjimkou speciálních případů rozeskakování vypsaných v rozpise závodů.
Výsledný čas soutěžícího je součtem dosaženého času na parkuru včetně připočítaných případných časových korekcí. Pak se teprve k danému výsledku připočítávají další sekundy za chyby na překážkách.