Pravidla hobby horsingu České hobbyhorsingové federace

Drezurní pravidla

Úvod

Drezurní pravidla jsou soubor pravidel, které upravují soutěže a výcvik v drezuře. Drezura je sportovní disciplína, která klade důraz na precizní provedení různých pohybů a figury jezdce a hobbyhorse. Tato pravidla jsou navržena tak, aby posuzovala a hodnotila kvalitu výcviku jezdce, hobbyhorse a jeho schopnost provést specifické pohyby a figury. Pravidla také zajišťují rovné podmínky pro všechny soutěžící.
Drezurní pravidla jsou stanovena a upravována Českou hobbyhorsingovou federací (ČEHOF). Tato pravidla se v průběhu času mohou mírně měnit, aby se přizpůsobila vývoji sportu a zajistila spravedlivé hodnocení.

Obecné informace

Drezura je sportovní disciplína, ve které se jezdec s hobbyhorsem snaží napodobit chody a cviky reálných koní. Cílem této soutěže je absolvovat předepsanou či volnou úlohu co nejprecizněji v rytmickém a ladném tempu.
Tato disciplína vyžaduje pečlivý trénink a trpělivost. Správným tréninkem jezdec docílí ladných a pravidelných pohybů, které je následně schopen předvést v drezurním obdélníku s lehkostí a elegancí. Trénink jezdce zlepší také jeho kondici, kterou využije při obtížnějších a delších drezurních úlohách. 
V drezuře jsou specifické pohyby a figury, které musí být provedeny během soutěže. Tyto figury zahrnují různé druhy chodů (krok, klus, cval) a ostatní drezurní figury, které jsou uvedeny v kapitole č. 3. Jezdec a hobbyhorse musí vykonávat pohyby a figury s přesností a elegancí.
Drezura je hodnocena rozhodčími, kteří posuzují provedení jednotlivých figur, jejich přesnost a pravidelnost pohybů. Rozhodčí, kteří hodnotí danou soutěž, se jí zároveň nesmí účastnit. Soutěže v drezuře mohou probíhat na různých úrovních, od začátečníků až po profesionály, a jsou rozděleny do tříd a kategorií podle úrovně dovedností jezdce a koně.

Základní chody

Zastavení

Při zastavení má jezdec na hobbyhorsovi stát pozorně, nehybně a rovně, s nohama vedle sebe. Nejvyšším bodem hobbyhorse by měl být týl. Zastavení musí trvat nejméně 3 vteřiny, pokud není uvedeno jinak, a musí být provedeno při pozdravu. Obrázek níže zachycuje, ideální polohu hlavy hobbyhorse při pozdravu.

Krok

Krok připomíná lidskou chůzi, ale měl by se od ní lišit dopadem na špičku, nikoli na patu jako při běžné chůzi. Vždy se alespoň jedna noha dotýká země (= mezi kroky není žádný vznos). Krok je kráčivý chod v pravidelném taktu. Pravidelnost musí být dodržena po celou dobu provádění figur v kroku.
Rozeznáváme následující druhy kroku: střední krok, pracovní krok, prodloužený krok. Mezi těmito druhy musí být vždy zřetelný rozdíl.

Pracovní krok

Jezdec se pohybuje odhodlaně vpřed, hobbyhorse je zvednutý velmi vysoko, spíše svisle než vodorovně, hobbyhorse je „na otěži” (otěže jezdec drží stále napnuté). Kůň se zřetelně „nese“. Chůze musí zůstat kráčivá a energická, nohy došlapují v pravidelných intervalech. Pracovní krok je kratší, ale je v mírně pomalejším tempu než při středním kroku. V pracovním kroku jezdec více zvedá kolena.

Střední krok

Čistý, pravidelný a nenucený krok střední délky. Hobbyhorse zůstává „na otěži“ (otěže jezdec drží stále napnuté), hlava nemusí být příliš vysoko, ale měla by být výše než vodorovně. Jezdec s hobbyhorsem kráčí energicky, ale uvolněně, stejnými a ráznými kroky. Oproti pracovnímu kroku je tempo rychlejší, ale délka kroku téměř totožná. 

Prodloužený krok

Délka kroků je nejdelší, avšak krok není rychlý a je stále pravidelný. Jezdec zde směřuje hobbyhorse více dopředu a dolů, téměř horizontálně, nepovoluje však otěže. 

Klus

Klus připomíná lidský běh. Mezi každým krokem musí dojít k vznosu (ani jedna noha se nedotýká země). Klus má ukázat uvolněné, aktivní a pravidelné kroky. Kvalita klusu se hodnotí podle celkového dojmu – pravidelnosti a pružnosti kroků, rytmu a kmihu ve shromáždění i prodloužení. 
Rozeznáváme následující druhy klusu: pracovní klus, střední klus a prodloužený klus. Mezi těmito druhy musí být vždy zřetelný rozdíl v držení těla a hobbyhorse.

Pracovní klus (shromážděný klus)

Hobbyhorse zůstává zvednutý velmi vysoko, spíše svisle než vodorovně a je „na otěži“ (otěže jezdec drží stále napnuté), pohybuje se vpřed a nejvyšším místem hobbyhorse je týl. Pracovní klus musí udržovat energický kmih a rytmus, avšak kroky jsou kratší a pomalejší oproti ostatním druhům a kolena směřují vysoko. 

Střední klus

Je to druh klusu s rychlejšími, ale ne delšími kroky ve srovnání s pracovním klusem. Hlava hobbyhorse je zde posazena níže než v pracovním klusu, ale výše než ve vodorovné poloze. Jednotlivé kroky jsou stejné. 

Prodloužený klus

Délka kroku je zde nejdelší, není však nutno jej zrychlovat. Kolena se zvedají výše než u středního klusu. Hlava koně je níže než u ostatních druhů klusu, téměř horizontálně. Celý pohyb má být v dobré rovnováze.

Cval

Cval je nejrychlejší z těchto tří základních chodů. Cval musí mít jasný rytmus a let. Cválat se může na pravou nebo levou nohu, podle toho, na jakou ruku jezdec právě jede. Od jezdce s hobbyhorsem se očekává, že budou cválat na správnou nohu (při cvalu vlevo bude vedoucí levá noha a naopak), pokud jim není řečeno jinak.
Cval se hodnotí podle celkového dojmu – pravidelnosti a lehkosti chodu, ale také schopnosti zůstat ve stejném rytmu i po přechodu z jednoho cvalu do druhého (po přeskoku). Hlava hobbyhorse zůstává na rovných čarách vždy rovná a v obloucích správně ohnuta směrem dovnitř.
Rozeznáváme následující druhy cvalu: pracovní cval, střední cval a prodloužený cval. Mezi těmito druhy musí být vždy zřetelný rozdíl v držení těla a hobbyhorse.

Pracovní cval

Je to druh cvalu, při kterém hobbyhorse zůstává zvednutý velmi vysoko, spíše svisle než vodorovně a je, „na otěži” (otěže jezdec drží stále napnuté). Jezdec s hobbyhorsem se pohybuje vpřed a nejvyšším místem hobbyhorse je týl. Skoky jsou kratší a mírně pomalejší než u ostatních druhů cvalu, ale bez ztráty pružnosti a rytmu. Kolena směřují vysoko. 

Střední cval

Je to druh cvalu mezi pracovním a prodlouženým cvalem. Jezdec s hobbyhorsem jde vpřed bez velkého spěchání. Hlava hobbyhorse je zde posazena níže než v pracovním klusu, ale výše než ve vodorovné poloze a musí stále zůstat “na otěži” (otěže jezdec drží stále napnuté).

Prodloužený cval

Prodloužený cval nebo také „cvalové skoky prodloužit“. Jezdec s hobbyhorsem předvádí nejdelší cvalové kroky bez pospíchání a s lehkostí. Jezdec hlavu hobbyhorse umisťuje níže než většinou, téměř horizontálně. Přechod do pracovního cvalu musí být proveden tak, aby bylo jasně vidět, že se jedná o jiný druh cvalu.

Kontracval

Kontracval je cvik, který musí být prováděn ve cvalu. Jezdec s hobbyhorsem zde cválá „na špatnou nohu” (jezdec jede na pravou ruku a cválá na levou nohu a naopak). 

Cviky a figury

Drezurních či jízdárenských cviků je celá řada. Jezdci se díky nim lépe orientují na jízdárně, mění směr a připraví se na start v jakékoli soutěži. Hodnotí se přesnost projetí daného cviku. Při drezurních figurách už je to o tom, aby si jezdec celou figuru natrénoval a pracoval na ní. Hodnotí se opět provedení, ale také ladnost a rytmus.

Změny směru

Při změnách směru má jezdec hobbyhorse přistavovat na správnou stranu (naklánět jeho hlavu směrem dovnitř).
Změny směru mohou být prováděny následujícími způsoby:

Dlouhá a krátká diagonála

Dlouhá diagonála je základní figura pro změnu směru. Tento cvik se dá jezdit ve všech chodech – v případě cvalu by v písmenu X měl být proveden přeskok (není-li řečeno jinak). Dlouhá diagonála začíná v prvním písmenu po krátké stěně (tj. K, H, M nebo F) a končí v posledním písmeni před protějším rohem (tj. K, H, M nebo F). Diagonálu by měl jezdec s hobbyhorsem projet rovně přes písmeno X. Pro správné provedení „diagonálou změnit směr“ je zapotřebí nejprve vyjet roh, poté pokračovat do prvního písmene, a teprve pak opustit stěnu směrem na diagonálu, kdy opět koně vedeme do posledního písmene dlouhé stěny před roh jízdárny. Při tomto cviku jezdec směřuje rovně do protilehlého písmene, nedělá žádné překroky.

Krátká diagonála začíná stejně jako dlouhá diagonála, tedy v prvním písmeni za rohem, také však může začínat až v půlce jízdárny – tedy v písmenech E nebo B. V prvním případě končí v polovině protější dlouhé stěny, tedy v písmeni B nebo E. V druhém případě končí posledním písmenem na dlouhé stěně, před rohem.

Ze středu jízdárny se změnou směru

Tento cvik se jezdí výhradně mezi písmeny A a C přes písmeno X. V drezurní úloze je uvedeno, na kterou ruku má dvojice následně pokračovat. Tímto cvikem tedy jde měnit směr, ale také jej zachovat, lze jej jezdit ve všech chodech. V případě, že se jede ve cvalu a mění se směr, pak je nutné – pokud není řečeno jinak – v písmenu X udělat přeskok.

Půl jízdárny se změnou směru

Tento cvik se jezdí výhradně mezi písmeny B a E přes písmeno X. V drezurní úloze je uvedeno, na kterou ruku má dvojice následně pokračovat. Tímto cvikem tedy jde měnit směr, ale také jej zachovat, lze jej jezdit ve všech chodech. V případě, že se jede ve cvalu a mění se směr, pak pokud není řečeno jinak, je nutné v písmenu X udělat přeskok.

Obloukem změnit směr

Obloukem změnit směr začíná stejně jako malý kruh, ale v moment, kdy se jezdec s hobbyhorsem dotkne středové čáry, míří rovně zpět na stěnu obdélníku. Tento cvik lze opět jezdit ve všech chodech. V případě cvalu, pokud není řečeno jinak, by dvojice měla při dojezdu na stěnu udělat přeskok.

Kruhy změnit

Je to způsob změny směru jízdy, který se skládá ze dvou půlkruhů. U cviku kruhy změnit jezdec začíná kruh v bodě A nebo C, kdy následně před písmenem X jede minimálně jeden krok rovně, pak projede písmeno X, které tvoří střed jízdárny, a po projetí X jede také minimálně jeden krok rovně, následně přistavuje hobbyhorse na druhou stranu a dokončí druhý půlkruh v písmenu C nebo A. Důležité je, aby provedení tohoto cviku bylo symetrické. Tento cvik lze opět jezdit ve všech chodech. V případě cvalu, pokud není řečeno jinak, by dvojice v písmenu X měla udělat přeskok.

Tento cvik může být prováděn také s malými kruhy, a to kdekoliv. Změna směru s malými kruhy může být také součástí změny směru na velkém kruhu, tedy v kruhu změnit směr. I u malých kruhů však platí, že dvojice musí hobbyhorse na středové čáře narovnat a následně přistavit na druhou ruku. Důležité je, aby provedení tohoto cviku bylo symetrické. Tento cvik lze opět jezdit ve všech chodech. V případě cvalu, pokud není řečeno jinak, by dvojice měla udělat přeskok v době, kdy přejíždí na další kruh.

Cikcak traverzála

Cikcak traverzála spočívá v překrocích, kdy jezdcům pohled směřuje stále rovně. Při tomto cviku jezdec na hobbyhorsovi po určitém počtu kroků mění směr. Během první sady kroků se jezdec s koněm vzdálí od středové linie a během poslední sady se do středové linie vrátí. Během kroků mezi první a poslední sadou jezdec s koněm vždy symetricky přejede přes středovou linii tak, aby byl počet kroků na obou stranách od středové linie stejný. Při cvalu se u každé změny směru mění i cval. Počet kroků je uveden např. způsobem 3-6-6-6-3, přičemž každá pomlčka značí změnu směru (3 kroky, změna, 6 kroků, změna, 6 kroků, změna).

Malý kruh

Malý kruh má průměr půlku krátké stěny. Jezdíme-li tedy na obdélníku o rozměrech 14 x 7 m, průměr malého kruhu je 3,5 metru. Malý kruh se jezdí 1x, pokud trenér neřekne jinak. Vrchol kruhu by se vždy měl dotknout pomyslné středové čáry. Tento cvik se jezdí ve všech chodech.

Velký kruh

Velký kruh má průměr velikosti krátké stěny. Jezdíme-li tedy na obdélníku o rozměrech 14 x 7 m, pak má velký kruh průměr 7 metrů. Začíná nejčastěji v písmenech A, C, případně i v B a E. Z počátku kruhu jezdec hobbyhorse naklání směrem dovnitř kruhu a neprojíždí rohy, pouze se dotýká stěn. Velký kruh se při tréninku jezdí do odvolání (odvolání – například povelem přímo), v drezurní úloze tolikrát, kolikrát je zadán. Stejně jako u malého kruhu se tento cvik může jezdit ve všech chodech.

Vlnovka

Vlnovka se skládá z půlkruhů spojovaných rovnou čárou, vrcholy půlkruhů se dotýkají dlouhé stěny. V okamžiku protnutí středové čáry má být jezdec na hobbyhorsovi čelem rovně na dlouhou stěnu. Délka rovné čáry se mění v závislosti na průměru půlkruhu. Při jakékoliv vlnovce začínáme v písmeni A nebo C, ve kterých následně i končíme. Při tomto cviku jezdec s hobbyhorsem nevyjíždí rohy a po oblouku směřuje kolmo k dlouhé stěně. Vlnovky mohou mít různý počet oblouků a v případě sudého počtu se mění směr. Vlnovky se dají jezdit ve všech chodech, a pokud není řečeno jinak, ve cvalu by dvojice vždy měla udělat přeskok na středové čáře. Je několik variant, jak bude vlnovka vypadat. Nejběžnější varianty jsou vlnovka o třech, čtyřech či pěti obloucích.

Od stěny ke stěně

Povel od stěny ke stěně se jezdí na dlouhých stěnách. Může se označovat také vlnovkou o 1 oblouku. Od stěny ke stěně se jezdi do čtvrt jízdárny, tudíž pokud je kratší stěna dlouhá 7 metrů dvojice odjede od stěny o 1,75 metrů. V tomto cviku jezdec vyjede od stěny v krajním písmenu, směřuje přesně mezi písmeno E (B) a písmeno X. Poté se vrací zpět na stěnu v krajním písmenu. Tento cvik se opět dělá do odvolání trenérem. V drezurní úloze se zpravidla provádí jen jedenkrát. Dá se jezdit ve všech chodech.

Dvakrát od stěny ke stěně spočívá ve stejném principu, ale jezdec se vrací na stěnu do písmene E (B) a cvik následně opakuje.

Osmička

Osmičku tvoří dva přesné kruhy o stejné velikosti předepsané úlohou (malé nebo velké), spojené ve středu osmičky. Jezdec s hobbyhorsem se ve středu figury musí před změnou ruky na okamžik narovnat. Tento cvik lze opět jezdit ve všech chodech. V případě cvalu, pokud není řečeno jinak, by dvojice v písmenu X měla udělat přeskok.

Jednoduchá změna cvalu

Jednoduchá změna cvalu. Je to cvik, při kterém jezdec s hobbyhorsem ze cvalu přejde přímo do kroku a po 3-5 jasně vymezených krocích naskočí okamžitě do cvalu na druhou nohu.

Přeskok – letmá změna cvalu

Přeskok je proveden v jednom cvalovém skoku. Odehrává se ve fázi vznosu. Přeskoky mohou být prováděny také v sériích. Jezdec s hobbyhorsem i v sériích zůstává uvolněný, klidný, rovný, v živém kmihu, udržuje stejný rytmus během celé série. Aby se zabránilo ztrátě lehkosti, plynulosti a prostornosti u přeskoků v sériích, musí být prováděny s dostatečným kmihem.

Couvání

Couvání je pohyb zpět bez momentu vznosu. Během couvání má hobbyhorse zůstat „na přilnutí“ (otěže jezdec drží stále napnuté) a nejvyšším bodem hobbyhorse by měl být týl. Jako krok je počítáno posunutí každé končetiny zpět. Po dokončení předepsaného počtu kroků jezdec s hobbyhorsem zůstane stát s nohami u sebe, nebo vykročí okamžitě po došlápnutí nohou vedle sebe v požadovaném chodu.

Přechody

Změny chodů a jejich druhů mají být provedeny přesně u předepsaných značek (písmen). Aktivita chodu má být zachována až do okamžiku, kdy je chod měněn nebo jezdec s hobbyhorsem přejde do zastavení. Změny druhů chodů musí být jasně zřetelné se zachováním stejného rytmu a aktivity chodů.

Stranová práce

Při každé stranové práci – dovnitř plec, travers, revers a poloviční překrok – je hobbyhorse mírně nakloněn do požadované strany. Naklonění (tzv. „ohnutí”) nesmí být přehnané, aby nedošlo k narušení rytmu, rovnováhy a plynulosti pohybu.

Ustupování

Tento cvik je jednou ze stranových prací, lze jej provádět ve všech chodech a jezdí se převážně na diagonálách nebo od středové čáry. Hobbyhorse je rovný a jeho hlava směřuje přímo na krátkou stěnu společně s rameny jezdce. Vnější noha překračuje (kříží) předem vnitřní nohu.

Dovnitř plec

Dovnitř plec se provádí ve všech chodech. Hobbyhorse je lehce ohnut dovnitř a jezdcovy nohy směřují také směrem dovnitř zhruba v úhlu 30° od stěny a vnější rameno jezdce jde lehce dopředu. Vnitřní noha překračuje a křižuje předem vnější přední nohu. Dovnitř plec se jezdí převážně na dlouhých stěnách.

Dovnitř záď (travers)

Cvik se provádí především v pracovním klusu. Hlava hobbyhorse a ramena jezdce zůstávají vodorovně s dlouhou stěnou, nohy jezdce jsou však vytočeny směrem ven v úhlu 35°. Nohy se překračují.

Renvers

Jedná se o opačný cvik cviku dovnitř záď. Cvik se provádí především v pracovním klusu. Hlava hobbyhorse a ramena jezdce zůstávají vodorovně s dlouhou stěnou, nohy jezdce jsou však vytočeny směrem dovnitř v úhlu 35°. Nohy se překračují.

Poloviční překrok

Poloviční překrok je prováděn na diagonále místo na stěně. Může být předváděn v pracovním klusu, cvalu nebo v pasáži při volné sestavě. Hobbyhorse má být mírně ohnutý směrem dovnitř narozdíl od ustupování, kde hobbyhorse zůstává narovnaný. Ramena a pohled jezdce směřují rovně na krátkou stěnu.

Piruety, obrat kolem předku a zádě, pasáž, piafa

Pirueta a poloviční pirueta

Pirueta je obrat o 360° (u poloviční piruety o 180°) prováděný v pracovním kroku, cvalu nebo v piafě. Hlava koně se nachází vysoko nahoře a ve směru piruety, zatímco jezdec zůstává napřímen a pohybuje se okolo pomyslného bodu za jeho zády.
Pirueta v kroku – předvádí se v pracovním kroku. Nohy by se neměly překřížit, ale spíše předkračovat. Kůň je natočen po směru rotace v piruetě, zatímco jezdec by měl být vyrovnaný. Pro úplnou piruetu v kroku je ideálních 4-5 kroků. Poloviční pirueta v kroku je obrat kolem zádě.
Piafová pirueta – jezdec s hobbyhorsem jede piafu kolem imaginárního bodu za svými zády po kruhové dráze. Ideálním počtem kroků je 7-8. Kůň je natočen do směru rotace, zatímco jezdec musí být co nejvyrovnanější. Pro poloviční piafovou piruetu jsou ideální 4 kroky, pro dvojitou piruetu je to 14-16 kroků.
Cvalová pirueta – ideální počet kroků pro jednu kompletní piruetu ve cvalu je 5-6, kdežto pro poloviční se musí zajet během 3 kroků. Dvojitá pirueta by měla být provedena za 10-12 kroků. Nedílnou součástí cviku je kvalita cvalových skoků před a po piruetě. Cvalové skoky by měly vykazovat zvýšenou aktivitu a kolena by při nich měla sahat velmi vysoko.
Pro cvalovou piruetu existují dvě různé techniky a je pouze na jezdci, kterou techniku si zvolí, ale musí zůstat stejná po celou dobu drezurní úlohy:
Jedno dráhová pirueta – nohy jdou po stejné dráze vedle sebe.

Dvou dráhová pirueta – nohy jezdce se pohybují ve dvou drahách – noha, na kterou jezdec cválá, se pohybuje po větší kruhové dráze než druhá „pomocná” noha, která se nachází blíže pomyslnému bodu.

Obrat kolem zádě

Obrat kolem zádě se provádí ve středním kroku o 180°, kdy v průběhu cviku kroky mírně zkrátí. Obrat kolem zádě je téměř totožný s poloviční piruetou, jelikož by se měl také provést během 3 kroků, které se nepřekračují, pouze se předkračují. Tento cvik se jezdí převážně na stěně, ale není to podmínkou. Jezdec s hobbyhorsem nesmí zastavit před ani po obratu.

Obrat kolem předku

Obrat kolem předku je opačným cvikem obratu kolem zádě. Jezdec s hobbyhorsem mění směr v otočce o 180°. Ústředním bodem, kolem nějž se otáčí, je hlava hobbyhorse. Hlava hobbyhorse je mírně nakloněna po směru, do kterého se otáčí. Nohy se zde však na rozdíl od obratu okolo zadku nepřekračují, pouze dochází.

Pasáž

Je to cvik prováděn v pracovním klusu. Hlava hobbyhorse je umístěna velmi vysoko a jejím nejvyšším bodem je týl. Tento cvik je charakterizován vysokým zvedáním nohou tak, že koleno je až v úrovni kyčlí a jezdec chodidlo napne do špičky. Mezitím, než se noha vrátí zpátky na zem, nastává fáze vzletu, při které se nohy vystřídají. Při tomto cviku se jezdec s hobbyhorsem pohybují kupředu, ale v pomalém tempu. Nohy se v žádném bodě kroku nesmí dostat jedna před druhou nebo se při pohledu zepředu překřížit.

Piafa

Je to cvik prováděn v pracovním klusu. Hlava hobbyhorse je umístěna velmi vysoko a jejím nejvyšším bodem je týl. Tento cvik je stejně jako pasáž charakterizován vysokým zvedáním nohou tak, že koleno je až v úrovni kyčlí a jezdec chodilo napne do špičky. Mezitím, než se noha vrátí zpátky na zem, nastává fáze vzletu, při které se nohy vystřídají. Při tomto cviku se jezdec s hobbyhorsem nepohybuje kupředu, ale zůstává na jednom místě. Nohy se v žádném bodě kroku nesmí dostat jedna před druhou nebo se při pohledu zepředu překřížit.

Závodiště

Drezurní obdélník

Drezurní obdélník je závodiště rozdělené na pravidelné značky (které jsou označeny písmeny), které určují správnou dráhu a rozmístění cvičení. Obdélník se musí nacházet na rovném povrchu a musí být ohraničen. Ohraničení by nemělo nijak zasahovat do prostoru obdélníku tak, aby nedošlo k narušení úloh jednotlivých jezdců.
Rozměry malého (základního) obdélníku jsou 7×14 metrů. Rozměry velkého obdélníku jsou 7x21m. Rozdíl mezi obdélníky je také v písmenech. V malém obdélníku jsou nadlouhých stěnách pouze 3 písmena, u velkého 5 písmen.

Vjezd do drezurního obdélníku se nachází v písmenu A. Tento vjezd může být po celou dobu úlohy otevřen a jezdec do něj smí vjet až po zazvonění.

Písmena v drezurním obdélníku

Písmena v drezurním obdélníku mají být umístěna na ohraničení obdélníku a musí být zřetelně označena – měla by být viditelná i pro diváky, případně pro osoby, které čtou drezurní úlohu. Není dovoleno umístit jakoukoliv reklamu na písmena a jejich podstavce.

Sbor rozhodčích

Sbor rozhodčích se musí skládat minimálně ze dvou osob, doporučují se však tři (hodnotitel, pomocný hodnotitel, který zapisuje body do protokolů, a zprostředkovatel výsledků). Sbor rozhodčích musí být umístěn vně podél krátké stěny v písmeni C, vzdálen maximálně 5 m. Hlavní rozhodčí ze sboru by měl zasedat na prodloužení středové čáry přesně v písmenu C, aby dobře viděl na obdélník. Stanoviště pro rozhodčí musí být dostatečně velké a musí poskytovat dobrý výhled na celý obdélník.Na stanoviště rozhodčích mají přístup pouze funkcionáři závodů. Jakákoliv výjimka musí být schválena hlavním pořadatelem závodů. Média nemají na stanoviště rozhodčích přístup, ani není na stanovišti povolena nahrávací technika.

Předvádění drezurních úloh

Drezurní úlohy se nemusí předvádět zpaměti, avšak u čtených úloh hrozí riziko přehlušení např. hlasatelem závodu. Všechny cviky musí následovat v takovém pořadí, v jakém jsou uvedeny v úloze.

Signalizace

K signalizaci pro drezurní závody se nejčastěji používá zvonění zvonkem. Po zazvonění soutěžící vjede do obdélníku v písmeni A do 10 sekund. Při volné sestavě (kür) má jezdec s hobbyhorsem 10 sekund do signálu pro start hudby a musí vjet do obdélníku nejpozději do 30 sekund od začátku hudby (při technické chybě rozhodčí počká, dokud se nespustí hudební doprovod). Sbor rozhodčích v C je zodpovědný za zvonec a měření času.

Čas

Čas úlohy je stanoven pouze ve volných úlohách (kür) nebo u drezur dvojic. Vždy je uveden maximální nejdelší čas jedné úlohy, ten se pohybuje v rozmezí 2-3 minut. Čas uváděný v protokolech ostatních úloh je pouze informativní.

Typy soutěží

Předepsané soutěže

Každá předepsaná drezurní úloha se skládá z drezurních figur a cviků. Tyto úlohy jsou pro všechny závodníky stejné a pořadí zadaných figur nesmí být změněno. Tyto úlohy jsou navrženy tak, aby posuzovaly znalost a preciznost jezdců s hobbyhorsem, stejně jako schopnost provádět specifické pohyby a změny chodů.

Existuje několik úrovní drezurních úloh od začátečnických až po pokročilé, každá úroveň obsahuje specifické cviky a figury. Předepsané drezurní úlohy jsou předem zveřejněny v rozpisech závodu.
Je důležité si uvědomit, že předepsaná drezurní úloha se může lišit v závislosti na konkrétní drezurní soutěži nebo organizaci.

Volné sestavy – kür

Jde o drezurní soutěž při hudbě ve všech věkových kategoriích. Měla by obsahovat všechny chody a jezdci zvolené základní cviky a figury drezurní úlohy. Jezdec s hobbyhorsem má však úplnou svobodu volby formy a způsobu předvedení v určeném čase. Úloha má jasně ukázat znalost jednotlivých drezurních figur a fantazii jezdce ve všech předvedených cvicích a přechodech. Výstup soutěžícího vždy začíná a končí pozdravením, pokud soutěžící před svým výstupem nepožádá porotu o jinou možnost (Pouze a jen pro volné sestavy pozdravení na začátku a/nebo na konci výstupu může být provedeno také řízenou úklonou. Při úkloně by měl jezdec i s koněm pokleknout na jedno koleno a druhou nohu natáhnout rovně před sebe). V této soutěži se hodnotí také celkový dojem na rozhodčí.

Všechny volné sestavy musí mít nastavený časový limit, který je stanoven v rozpisu závodů. Čas úlohy začíná vykročením po pozdravu a končí pozdravem při zastavení. Tento limit se obvykle pohybuje okolo 2-3 minut. Pokud jezdec s hobbyhorsem časový limit nedodrží a přetáhne jej o 15 sekund a více, může být diskvalifikován a sbor rozhodčích může jeho výstup ukončit.

Volné sestavy s povinnými prvky

Volné sestavy s povinnými prvky jsou postaveny na stejném principu jako volné sestavy, avšak nachází se zde povinné prvky, které musí jezdec s hobbyhorsem předvést. Povinné prvky se v jednotlivých závodech stanovují v rozpisu pro jednotlivý závod. Povinné prvky jsou však v této drezuře hlavními hodnotícími znaky, což znamená, že pokud nějaký z nich není proveden, přijde jezdec o mnoho bodů, a nemusí se tak podívat na stupně vítězů.

Drezura dvojic, skupinové drezury

Jde o soutěž v drezuře při hudbě ve všech věkových kategoriích, kdy se v drezurním obdélníku nachází dva jezdci zároveň. Tato drezura by měla obsahovat všechny chody a jezdci zvolené základní cviky a figury drezurní úlohy. Jezdci s hobbyhorse mají však úplnou svobodu volby formy a způsobu předvedení v určeném čase. Úloha má jasně ukázat znalost jednotlivých drezurních figur a fantazii jezdců ve všech předvedených cvicích a přechodech. Výstup soutěžících vždy začíná a končí pozdravením, pokud soutěžící před svým výstupem nepožádá porotu o jinou možnost. V této soutěži se hodnotí také celkový dojem. I skupinové drezury musí mít nastaven časový limit, který je stanoven v rozpisu závodů. Čas úlohy začíná vykročením po pozdravu a končí pozdravem při zastavení. Tento limit se obvykle pohybuje okolo 2-3 minut. Pokud jezdci časový limit nedodrží a přetáhnou jej o 15 sekund a více, můžou být diskvalifikováni a sbor rozhodčích může jejich výstup ukončit.

Povinná výbava jezdců a hobbyhorse

Jezdec

Jezdci musí mít během výkonu na nohou obuv. Doporučením je však oblečení černé a bílé barvy. Pro vynikající prezentaci může jezdec zvolit sako a cylindr. Součástí jezdcovy výbavy může být také bič, který však nesmí být delší než 80 cm.
Jezdcovo držení těla by mělo být vždy dobré a klidné, rovné nebo lehce předkloněné a bez jakýchkoliv přebytečných pohybů jako je třeba máchání rukama.

Hobbyhorse

Hobbyhorse musí mít na sobě minimálně ohlávku s otěžemi, doporučuje se však uzda či uzdečka. Pokud jezdec zvolí uzdečku, nesmí mít dvoje otěže připevněny k jednomu kroužku udidla. Toto jezdci umožňuje použít dokonce i uzdu bez udidla, pokud jsou jinak požadavky splněny. Otěže by měl jezdec držet v obou rukách; vnější ruka by měla držet tyč i otěže, vnitřní ruka pouze otěže. Když se změní směr, změní se podle něj i držení otěží, a to co nejdiskrétněji. Jezdec musí mít po celou dobu úlohy hobbyhorse „na otěži”, pokud není uvedeno jinak.
Pomocné otěže (vyvazovací otěže) a další dekorativní výbava (poprsní řemeny, martingaly, deky) jsou ve všech kategoriích zakázány, aby se snížilo množství zbytečného vybavení, které může překážet při posuzování výkonu. Čabraky a bandáže nohou jsou povoleny, pokud jezdci a hobbyhorsovi sedí a nebudou překážet při posuzování výkonu.

Hodnocení

Hodnotí se všechny cviky a přechody z jednoho cviku do druhého, které jsou hodnoceny sborem rozhodčích, jsou očíslovány v protokolech. Jednotlivé cviky musí být provedeny u určeného bodu, tedy když je tělo soutěžícího u tohoto bodu. Hodnotí se dohromady vždy cviky, které jsou označeny v protokolech jako 1. Jednotlivé body v protokolech se hodnotí známkami od 0 do 10.
Stupnice známek je tato:

10 Vynikající
9 Velmi dobrý
8 Dobrý
7 Téměř dobrý
6 Uspokojivý
5 Dostatečný
4 Nedostatečný
3 Téměř špatný
2 Špatný
1 Velmi špatný
0 Nebyl předveden

Všechny známky, jak pro jednotlivé cviky, tak i souhrnná známka, mohou být uděleny v půlbodech od 0,5–9,5 dle rozhodnutí sboru rozhodčích. Známka nula – „nebyl předveden“ – znamená, že prakticky nic z požadovaného cviku nebylo provedeno.
Jakékoliv příhody před zahájením a po ukončení úlohy nemají žádný vliv na známky. Soutěžící má opustit obdélník způsobem předepsaným v úloze.

Koeficient

Některé cviky v drezurní úloze mohou obsahovat koeficienty. Koeficienty se dávají především při větším množstvím startujících a na ty nejsložitější cviky.
Př. V drezurní úloze se nachází cvik cvalová pirueta s koeficientem 2. Jezdec provedl tento cvik, za který mu sbor rozhodčích udělil známku 8. Při sčítání bodů však celkově jezdec za tento cvik dostal díky koeficientu 16 bodů (8×2=16).

Penalizace

Veškerá trestná procenta musí být odečtena od celkového výsledku.

 „Omyl v kurzu“

Když se soutěžící dopustí „omylu v kurzu“ (udělá špatný obrat, vynechá cvik apod.), Rozhodčí v C ho mohou upozornit zazvoněním a je-li to třeba, ukážou mu bod, od kterého musí pokračovat v úloze a příští cvik, který má být prováděn, a pak ho nechají pokračovat samotného. Za tento omyl bude jezdci odečteno 5 % z celkového hodnocení. Pokud jezdec tuto chybu udělá podruhé, je opět penalizován odečtením dalších 5 % (dohromady se jezdci odečte 10 %). V případě třetího omylu je jezdec vyloučen. V některých případech, i když se jezdec dopustí „omylu v kurzu“, a zazvonění by zbytečně ovlivnilo plynulost předvedení – např. jestliže cválá po střední linii z A, a udělá piruetu v D místo v L – rozhodčí se rozhodne, zda zvonit či ne.

Omyl v provádění cviku

V zásadě jezdec nemá dovoleno opakovat cvik – s výjimkou, kdy rozhodčí rozhodne o omylu a zazvoní. Jestliže však sportovec začal cvik a úmyslně tento cvik opakuje, rozhodčí musí hodnotit jen začátek cviku do přerušení a současně jezdce penalizovat za omyl ve cviku. Za tento omyl bude jezdci odečteno 5 % z celkového hodnocení. Pokud jezdec tuto chybu udělá podruhé, je opět penalizován odečtením dalších 5 % (dohromady se mu odečte 10 %). V případě třetího omylu je jezdec vyloučen.

Nepovšimnutý omyl

Jestliže sbor rozhodčích nezaznamenal omyl, soutěžící má z tohoto opomenutí výhodu a nebude penalizován. V případě podání protestu a předání dostatečně kvalitního záznamu, že jezdec opravdu pochybil, mohou rozhodčí omyl do výsledků doplnit.

Ostatní postihy

O penalizaci rozhoduje rozhodčí. Vše níže uvedeno je považováno za technickou chybu, za kterou je odečteno 5 %, ale tyto odečty nevedou k vyloučení (toto platí i pro volné sestavy):

  • Vjezd do obdélníku před zazvoněním.
  • Sportovec při pozdravu nevezme otěže do jedné ruky.

Vyloučení

Pokud se jezdec s hobbyhorsem dopustí 3. omylu, je vyloučen. Porota vyloučení buďto oznámí, nebo vydá zvukový signál, který se na znamení vyloučení třikrát opakuje. Pokud k tomu dojde, musí jezdec okamžitě ukončit svůj výstup. Porota však může nechat jezdce dojet drezurní úlohu tréninkově.
Jezdec může být z drezurního obdélníku vyloučen z důvodu viditelné zdravotní nezpůsobilosti jako je např. kulhání. V tomto případě sbor rozhodčích oznámí soutěžícímu, že je vyloučen. Proti tomuto rozhodnutí nelze podat protest. Pokud rozhodčí nabude v průběhu úlohy podezření, že je jezdec zraněn, musí jezdce zastavit a tuto skutečnost zkontrolovat zdravotník akce. Pokud se potvrdí, že je jezdec zraněn, musí být vyloučen a nesmí se účastnit dalších soutěží nebo úloh na závodech. Výsledky dosažené v předchozích soutěžích nebo úlohách se započítávají.

V případě pádu jezdce nebo hobbyhorse bude soutěžící vyloučen, stejně tak jako když jezdec na hobbyhorse nesedí. Pokud sbor rozhodčích zaznamená na jezdci, že může dojít k ohrožení jeho zdraví, může dvojici vyloučit (např. rozvázané tkaničky).
Pokud jezdec s hobbyhorsem opustí obdélník v průběhu soutěže, bude vyloučen. Nepovolená pomoc, tedy jakákoliv pomoc zvenčí hlasem, znamením apod., je hodnocena jako nepovolená a neoprávněná pomoc soutěžícímu. Použití sluchátek, nebo jiné elektronické komunikace je striktně zakázáno pro jezdce v době, kdy soutěží v kterékoli úloze. Nedodržení tohoto ustanovení znamená vyloučení.
Jako nepovolená pomoc se však nebere čtení kterékoli drezurní úlohy na závodech. Jezdci, kterým je úloha čtena, nesmějí být jakýmkoliv způsobem znevýhodněni oproti jezdcům, kteří jedou úlohu zpaměti.

Dalším důvodem k vyloučení je, pokud dvojice nevjela do drezurního obdélníku do 60 sekund od zazvonění nebo nezačala drezurní úlohu pozdravem. Také v případě, že jezdec s hobbyhorsem přesáhne časový limit u volných sestav – küru o 15 sekund a více, může být vyloučen.

Dále může dvojici hrozit vyloučení, pokud výstroj jezdce a hobbyhorse neodpovídá předepsané výstroji, nebo pokud dvojice používá zakázanou výstroj.
Nesportovní chování jako např. házení hobbyhorsem nebo jinými věcmi, agrese nebo šikana mířena k ostatním soutěžícím, je také důvodem k vyloučení. Pokud by se takové chování opakovalo, porota nebo organizátor závodu můžou dle vlastního uvážení soutěžícímu zakázat účast i v dalších soutěžích.

Umístění

Po dokončení jednoho startu je protokol předán k výpočtu. Známky se násobí odpovídajícími koeficienty a pak jsou sečteny. Celkový výsledek pro umístění se získá sečtením bodů z protokolů a následným převedením na procenta. Trestné procentní body za chyby jsou poté odečteny z celkového výsledku. Všechny výsledky a známky musí být uvedeny v procentech se třemi desetinnými místy.

Pořadí v jednotlivých soutěžících je určeno podle následujících pravidel. Ve všech soutěžích je vítězem soutěžící, který obdržel nejvyšší procentuální výsledek, druhým umístěným je soutěžící s dalším nejvyšším procentuálním výsledkem atd. V případě shody bodů se srovnávají jednotlivé známky v protokolech, především u cviků s koeficienty. V případě rovnosti bodů rozhoduje celkový dojem na rozhodčí (upravenost, rytmus, reálnost apod.).
V případě rovnosti procent ve volné sestavě – Küru je pro lepší umístění rozhodující vyšší známka za celkový dojem.